Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er Nibe civile Hundeførerforening.

Dens hjemsted er Nibe.

Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

 

§ 2

Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, og dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt.

Det er endvidere foreningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke denne aktivitet samt med udgangspunkt i hundearbejdet at udvikle medlemmers evner og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og det lokale samfund.

For at nå disse mål skal foreningen:

Samle hundeinteresserede personer i en forening. Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.

Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og opnå optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.

Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser. Arbejde med både konkurrence- og breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden herunder gennem et aktivt ungdomsarbejde at fremme børns og unges omgang med og forståelse for hunden.

Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.

Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.

Tilmelde deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.

Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.

 

§ 3

Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling.

Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. Medlemmer, der overføres fra en anden lokalforening i DcH, og som har betalt kontingent i denne forening for foreningsåret, skal først betale kontingent til foreningen fra næste regnskabsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr.

 

§ 4

Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

Medlemmer, der ikke inden 31. januar har betalt kontingent, kan slettes som medlem af foreningen.

Ingen kan deltage i træning eller konkurrence, såfremt man er i restance med kontingent eller træningsgebyr.

Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

Medlemmer, der overføres fra en anden lokalforening i DcH, og som har betalt kontingent i denne forening for dennes forenings regnskabsår, skal først betale kontingent til foreningen fra næste regnskabsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelle træningsgebyrer.

Lokalforeningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til landsforeningen.

 

§ 5

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar måned.

Generalforsamlingen behandler følgende sager:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning af foreningens formand
 3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 10. Valg af 2 revisorer
 11. Valg af 1 revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1 fremmødt medlem forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer dette.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 6

Til vedtægternes ophævelse eller forandring kræves mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigedes medlemmers stemmer.

Vedtægterne skal som information indsendes til kredsformanden senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget.

 

§ 7

Alle interesserede har adgang til generalforsamlingen. Kun medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance, har stemme- og taleret. Hvert medlem har en stemme, og stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

Alle afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre vedtægterne foreskriver andet.

 

§ 8

Generalforsamlingen skal afholdes senest den 31. januar.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel skriftligt til alle medlemmer. Indkaldelse kan ske i lokalavis eller i medlemsblad. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom og samtidigt til formanden indsender skriftlig redegørelse over sager, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden 3 uger efter, at begæring derom er modtaget.

 

§ 9

Bestyrelsen består af formand, og 4 bestyrelsesmedlemmer.

Formand vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen på lige år.

Kassereren vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen på ulige år.

Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år med afgang af 1 bestyrelsesmedlem det første år og 2 bestyrelsesmedlemmer det andet år. Første gang ved lodtrækning. Endvidere vælges der 2 suppleanter og 2 revisorer med 1 suppleant.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen er ulønnet.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer deltager i beslutningen, og mindst en af disse er formand eller næstformand.

 

§ 10

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand senest 6 dage, før dette fremlægges på den ordinære generalforsamling.

Regnskab, bilag og øvrigt regnskabsmateriale skal opbevares i mindst 5 år og 2 måneder efter godkendelsen.

Udover regnskab fører bestyrelsen protokol og medlemskartotek.

 

§ 11

Bestyrelsen kan optage driftskreditter til finansiering af foreningens løbende drift.

Bestyrelsen kan optage lån til foreningens anlægsinvesteringer.

Lån og/eller driftskreditter optages på normale vilkår, men må på optagelsestidspunktet ikke, uden generalforsamlingens samtykke, overstige summen af kontingenter, indtægtsført i regnskabsåret før optagelse af lån og/eller driftskreditter.

Bestyrelsen kan nedsætte og udpege medlemmer til udvalg. Bestyrelsen kan udpege kvalificeret kasserer uden for bestyrelsen, såfremt dette anses for formålstjenligt. I så fald deltager udpegede kasserer i bestyrelsesarbejdet, med samme rettigheder og forpligtigelser som øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 12

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden og tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller den samlede bestyrelse i forening. Der kan meddeles prokura.

 

§ 13

Samtlige medlemmer har gratis adgang som tilskuere ved klubbens konkurrencer og opvisninger.

Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Valg af dommere, indkøb af præmier og uddeling af disse godkendes af bestyrelsen.

Tilmelding til konkurrencer kan foretages af hundefører selv på DcH’s online tilmeldingssystem, men tilmelding skal altid godkendes af bestyrelsen, der om nødvendigt kan fastsætte kvalifikationskrav.

Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme.

 

§ 14

Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

 

§ 15

Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hundeførerforening, så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle der ske udelukkelse af DcH, opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening, leveres tilbage til denne. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens ejendele og kapital følgende poster efter følgende fordeling, således at egenkapitalen og indtægt fra realisering af øvrige værdier først og fremmest bruges til at sikre økonomien for bortskaffelse af bygninger, containere, fundament, kloaker m.v., dernæst at tilbagebetale årets kontingentindbetalinger fra medlemmerne. Den resterende sum, herunder eventuelt overskud fra indtægt af salg af klubhus, redskaber m.v. gives til en forening, som har til formål bl.a. at varetage hundes tarv og velfærd. Foreningen vælges af den sidst siddende bestyrelse. Eventuelle tilbageværende materialer og remedier tilbydes til andre hundeklubber efter valg af sidst siddende bestyrelse.

Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum.

Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden inviteres med til den 1. generalforsamling med taleret.

Referat af denne generalforsamling skal tilsendes kredsformanden inden for 14 dage.

Vedtager 1. generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, hvori kredsformanden har sæde, til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af indbydelse til generalforsamling nr. 2 samt evt. bilag. Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager i denne 2. generalforsamling med taleret. Som deltager i 2. generalforsamling er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsens OU-medlem, selvskreven med taleret.

I tilfælde af udmeldelse eller eventuel udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH’s logo(er).

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling, søndag d. 23.11.2008
Revideret 11.03.2009 af bestyrelsen.
Revideret på den ordinære generalforsamling, søndag den 30.01.2011

 

Kaj Pharsen
Formand